Kontakt

email: kania@galeria-folk.pl

emial: kasiakania.strozewska@gmail.com

numer telefonu: 501 680 497 – Paweł Stróżewski (wycieczki)

605 854 138 – Katarzyna Kania-Stróżewska

Informacja  RODO

Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej `RODO`), które wprowadzą jasne oraz ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych – obowiązujące również Nas. W związku z powyższym pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu od 25 maja uprawnieniach.

Administrator danych

Podmiotem ustalającym cele oraz decydującym o sposobach przetwarzania Państwa danych jest Fundacja Folk Galeria  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ,  wpisana do rejestru wpisana do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej przez Burmistrza M i G Grodzisk Maz.

Cele przetwarzania danych

W ramach określonych przez przepisy prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami, dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do zawarcia, realizacji, oraz ewentualnej zmiany zawartej z Państwem umowy , o doradztwo, o współpracy, umowy zlecenia, lub innej. Gromadzone przez Nas dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:

 1. w celach kontaktu i/lub informacji o działaniach Folk Galerii, umożliwienia Państwu korzystania z naszych ofert i usług;
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia ewentualnej umowy zlecenie/dzieło z Folk Galerią. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zrealizowanie powyższych czynności.

Przysługujące Państwu uprawnienia

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy Folk Galeria przetwarza Pani/Pana dane osobowe w o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Jednocześnie zapewniamy, że:

 • nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
 • nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom,
 • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez  czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania Państwa zgody, tj. do czasu jej odwołania.

Kontakt w przedmiocie przetwarzania

Wnioski indywidualne dotyczące realizacji Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy od dnia 25 maja 2018 roku kierować:

 • pisemnie na adres:   Folk Galeria      Chlewińska 19a       05-825 Grodzisk Mazowiecki                          
 • mailowo na adres:  kania@galeria-folk.pl